Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Ministerul Justiției > Organizare > Direcţiile MJ > Direcţia Naţională de Probaţiune
Direcţia Naţională de Probaţiune se află sub coordonarea directă a ministrului justiţiei şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
- stabileşte direcţiile strategice de acţiune în domeniul probaţiune în vederea implementării strategiei justiţiei ca serviciu public;
- stabileşte concepţia şi coordonează, evaluează şi monitorizează, la nivel naţional, Strategia naţională de reabilitare a persoanelor faţă de care s-au dispus sancţiuni şi măsuri comunitare, aplicată în sistemul de probaţiune, inclusiv de către instituţiile cu atribuţii în domeniu;
- organizează şi coordonează procesul de executare a pedepselor şi măsurilor neprivative de libertate specifice domeniului probaţiunii;
- elaborează Standardele minime de lucru în probaţiune pentru instituţiile din comunitate şi normele metodologice pentru avizarea şi acreditarea programelor de lucru cu persoanele supravegheate;
- organizează şi coordonează activitatea structurilor teritoriale;
- coordonează gestionarea resurselor umane ale sistemului de probaţiune;
- organizează pregătirea profesională a personalului din sistemul de probaţiune şi organizează cursuri de pregătire pentru persoane din cadrul instituţiilor implicate în activitatea de probaţiune;
- elaborează proiectul de buget anual al Direcţiei şi al structurilor teritoriale, pe care îl supune spre aprobare ministrului justiţiei şi asigură execuţia bugetară în condiţiile legii;
- administrează patrimoniul sistemului de probaţiune, organizează şi coordonează alocarea, mişcarea, evidenţa şi controlul cheltuielilor materiale şi de investiţii, a mijloacelor şi echipamentelor din dotare;
- elaborează, în colaborare cu direcţia de specialitate din Ministerul Justiţiei, proiectele de acte normative privind organizarea şi activitatea sistemului de probaţiune;
- realizează evaluarea şi controlul activităţii derulate în structurile teritoriale de probaţiune, prin intermediul inspectorilor de probaţiune;
- realizează evaluarea profesională a personalului din cadrul sistemului de probaţiune, în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a sistemului de probaţiune;
- coordonează elaborarea standardelor de performanţă, a metodologilor şi instrumentelor de lucru, în scopul uniformizării şi îmbunătăţirii activităţii de probaţiune;
- coordonează elaborarea şi implementarea strategiei de comunicare şi relaţiile publice a sistemului de probaţiune, în scopul promovării rolului sistemului de probaţiune;
- coordonează cooperarea internaţională în domeniu;
- reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti şi a altor organe de jurisdicţie interesele Direcţiei şi ale structurilor teritoriale;
- coordonează activitatea de colectare şi prelucrare a datelor statistice specifice domeniului probaţiune şi gestionează sistemele informatice aferente;
- realizează studii, analize şi cercetări care să contribuie la fundamentarea politicii în domeniu, la elaborarea strategiilor de lucru şi la îmbunătăţirea practicii;
- elaborează şi difuzează ghiduri practice sau alte materiale în domeniu, întocmind propriile materiale în acest sens, având în vedere practica organelor judiciare;
- promovează rolul sistemului de probaţiune, al activităţilor desfăşurate de către personalul din sistemul de probaţiune, inclusiv prin mijloacele de informare în masă;
- alte atribuţii prevăzute în domeniul de activitate a sistemului de probaţiune
 
Adresă de contact: Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucureşti (Ministerul Justiţiei)

Număr de telefon: 0372.041.293

Tipăreşte