Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Cooperare judiciară internaţională > Just*Info

Buletin informativ

Informaţiile de care ai nevoie! Ultimele noutăţi în domeniul cooperării judiciare internaţionale 

La data de 1/01/2013 a intrat în vigoare Acordul  între Uniunea Europeană şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziţii ale Convenţiei din 29 mai 2000 referitoare la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene şi ale Protocolului din 2001 la aceasta, semnat la data de 19/12/2003, la Bruxelles.Acordul este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 29/01/2004, seria L 26 pagina 3. Acordul vizează următoarele dispoziţii ale Convenţiei din 29 mai 2000 referitoare la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene: art. 4, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 25 şi art. 26, şi, totodată, art. 1 şi art. 24, acestea din urmă numai în măsura în care au legătură cu articolele menţionate anterior.
 
Astăzi, 1 februarie 2010, a intrat în vigoare Protocolul, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, la Tratatul dintre România şi Statele Unite ale Americii privind asistenţa judiciară în materie penală, semnat la Washington la 26 mai 1999, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 93/1999, aprobată prin Legea nr. 53/2000. Protocolul a fost ratificat de România prin Legea nr. 112 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 389 din 22 mai 2008. 

Protocolul a fost încheiat în aplicarea Acordului de asistenţă judiciară dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană, semnat la 25 iunie 2003, Acord care a intrat în vigoare la 1 februarie 2010.

 Intrarea in vigoare la 17.12.2009 a Regulamentului(CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale (Regulamentul Roma I)

Informatii comunicate Secretariatului Consiliului UE si Comisiei in aplicarea:
 
- Directivei nr. 80/2004 privind despăgubirea victimelor infracţiunilor, transpusă în legislaţia română prin O.U.G. nr. 113/2007 (aprobată prin Legea nr. 45/2008) de modificare şi completare a Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi prin ordinul ministrului justiţiei nr. 1316/2008; 
- Directivei nr. 8/2002 din 27.01.2003 asupra îmbunătăţirii accesului la justiţie în litigiile transfrontaliere prin stabilirea unor reguli minime comune referitoare la ajutorul acordat în astfel de cauze, transpusă prin O.U.G. nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar;
 - Regulamentului nr. 1393/2007 privind comunicarea şi notificarea în statele membre a actelor judiciare şi extrajudiciare în materie civilă şi comercială (de abrogare a Regulamentului nr. 1348/2000); 
- Regulamentului nr. 1896/2006 de instituire a unei proceduri europene de somaţie de plată
- Regulamentului nr. 861/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 iulie 2007 de stabilire a unei proceduri europene cu privire la cererile cu valoare redusă
-
Regulamentului nr. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, Regulamentului nr. 805/2004 din privind stabilirea unui titlu executoriu european pentru creanţele necontestate, Regulamentului nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor in materia familială şi responsabilităţii părinteşti
-
Regulamentului nr. 1206/2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de probe în materie civilă sau comercială

noiembrie 2008 - Legea nr. 222 din 24 octombrie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală 

La data de 10 iunie 2008 a intrat în vigoare Tratatul de extrădare dintre România şi Republica Federativă a Braziliei, semnat la Brasilia la 12 august 2003, ratificat prin Lege nr. 259/2004, publicat în M. Of. nr. 613/7.07.2004, ca urmare a efectuării de către părţi (România şi Republica Federativă a Braziliei ) a schimbului instrumentelor de ratificare.

noiembrie 2007 - Informare Nr.137620 din 28 noiembrie 2007 adrsată tuturor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor de pe lângă acestea 

septembrie 2007 - Statistici privind mandatul european de arestare

23 Iunie 2006 - Principalele noutăţi aduse prin Legea nr. 224/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 21 iunie 2006

 

Tipăreşte