Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Direcţii > Corpul de Control al Ministrului

 

1) Corpul de control al ministrului este compartimentul care îndeplineşte, potrivit prevederilor legale, atribuţii de verificare şi control în toate domeniile de activitate ale ministerului.
    (2) Corpul de control al ministrului este o structură de autoritate, care beneficiază de independenţă operaţională, subordonată direct ministrului justiţiei.
    (3) Corpul de control al ministrului îşi exercită atribuţiile prin inspectori şi este condus de un inspector-şef.
   
    (1) În exercitarea atribuţiilor sale, Corpul de control al ministrului are acces neîngrădit, în condiţiile legii, la documente, date şi informaţii necesare, oricare ar fi deţinătorii acestora.
    (2) Instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea ministerului sunt obligate să transmită, la cererea Corpului de control al ministrului, documentele, datele şi informaţiile solicitate, la termenele stabilite, şi să asigure, în condiţiile legii, accesul neîngrădit al Corpului de control al ministrului în sediile lor şi în orice spaţii care le aparţin, în vederea realizării atribuţiilor sale.
    (3) Pentru realizarea atribuţiilor ce îi revin, Corpul de control al ministrului îşi va putea asocia în cadrul controalelor efectuate, cu avizul ministrului justiţiei, persoane specializate din cadrul ministerului, instituţiilor sau al unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia.
   
    Corpul de control al ministrului îndeplineşte următoarele atribuţii:
    a) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor sesizate Comisiei de disciplină, potrivit regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor şi procurorilor, din cadrul ministerului;
    b) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, verificări şi controale la nivelul ministerului, al instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;
    c) îndeplineşte, în baza ordinului ministrului justiţiei, activităţi de verificare şi control în legătură cu modul de exercitare a prerogativelor funcţiei de conducere de către personalul din cadrul ministerului şi al instituţiilor şi unităţilor aflate în subordinea sau coordonarea acestuia şi face propuneri concrete, în raport cu rezultatul verificărilor;
    d) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul profesional al activităţii notarilor publici şi executorilor judecătoreşti, potrivit prevederilor Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) analizează, din dispoziţia ministrului justiţiei, concluziile controalelor efectuate de camerele notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti şi prezintă propuneri privind măsurile ce urmează a fi dispuse ca urmare a acestor controale;
    f) examinează şi soluţionează sesizările adresate conducerii ministerului privitoare la activitatea notarilor publici şi a executorilor judecătoreşti, precum şi la alte domenii de competenţă ale Corpului de control al ministrului, conform prevederilor legale, formulând propuneri motivate de înlăturare a deficienţelor constatate, după caz;
    g) efectuează, la cererea ministrului justiţiei, cercetarea prealabilă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitării acţiunii disciplinare împotriva executorilor judecătoreşti, în condiţiile legii;
    h) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale în unităţile sistemului administraţiei penitenciare cu privire la respectarea regimului legal de detenţie, a drepturilor şi libertăţilor recunoscute persoanelor private de libertate aflate în penitenciare sau minorilor din centrele de reeducare ori cu privire la raporturile profesional-ierarhice ale personalului încadrat în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia; în acest sens, îşi poate asocia specialişti din cadrul ministerului pentru realizarea activităţilor de control;
    i) analizează concluziile inspecţiilor efectuate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare de către Direcţia inspecţie penitenciară din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, inclusiv cu privire la petiţiile, cererile şi sesizările adresate ministerului de către persoanele private de libertate, de către membrii de familie ai acestora sau de către alte persoane fizice ori juridice, referitoare la regimul de executare a pedepselor privative de libertate, a unor măsuri educative aplicate minorilor şi la respectarea drepturilor omului ori la activitatea personalului sistemului administraţiei penitenciare, şi prezintă, după caz, propuneri ministrului justiţiei privind oportunitatea fundamentării unei acţiuni de control;
    j) verifică, în baza ordinului ministrului justiţiei, modul în care unităţile penitenciare îşi îndeplinesc sarcinile care le revin în raporturile cu instanţele judecătoreşti şi parchetele de pe lângă acestea, precum şi condiţiile administrative asigurate deţinuţilor prezentaţi la respectivele organe judiciare;
    k) se abrogă;
    l) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul asupra modului de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru dobândirea calităţii de executor judecătoresc definitiv sau stagiar şi, respectiv, de notar public definitiv sau stagiar;
    m) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controlul asupra modului de organizare şi desfăşurare a concursurilor sau a examenelor de ocupare a posturilor vacante, respectiv de promovare sau avansare a personalului din cadrul ministerului, precum şi din instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;
    n) sesizează organelor abilitate posibilele fapte infracţionale rezultate în urma verificărilor efectuate în exercitarea atribuţiilor din prezentul regulament;
    o) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la activitatea de înfăptuire a justiţiei, a activităţii sistemului penitenciar, a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la organizarea şi exercitarea profesiilor de notar public şi de executor judecătoresc;
    p) formulează puncte de vedere la proiectele de acte normative ce vizează activitatea notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, activitatea de înfăptuire a justiţiei, activitatea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului;
    q) efectuează, în baza ordinului ministrului justiţiei, controale cu privire la proiectele finanţate din fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, derulate de minister, precum şi de instituţiile şi unităţile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;
    r) îndeplineşte orice alte atribuţii ce decurg din actele normative în vigoare, în domeniul de competenţă.
   
    La nivelul Corpului de control al ministrului sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);
    b) registrul de intrare-ieşire corespondenţă a lucrărilor compartimentului;
    c) condica de predare a corespondenţei ce urmează a fi expediată în regim de documente clasificate;
   d) condica de corespondenţă cu cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    e) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister;
    f) condica de expediere a corespondenţei prin Registratura ministerului;
    g) registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate de compartiment;
    h) condica de prezenţă.
PRECIZĂRI:
 
Exercitarea de către inspectorii Corpului de control al ministrului a atribuţiilor enumerate mai sus se realizează cu respectarea principiului separaţiei puterilor în stat şi în consecinţă nu poate duce de pildă la anularea actelor întocmite de notari ori de executori judecătoreşti, aceasta reprezentând apanajul exclusiv al instanţelor de judecată.
 
Totodată, pentru evitarea necesităţii redirecţionării sesizărilor întocmite de justiţiabili care au ca obiect fapte ce ar putea constitui abateri disciplinare săvârşite de judecători ori procurori, trebuie subliniat faptul că în această materie sancţiunile disciplinare se aplică de secţiile Consiliului Superior al Magistraturii, în condiţiile legii sale organice, pe baza verificărilor întreprinse de Inspecţia judiciară care funcţionează pe lângă plenul acestei autorităţi.
Tipăreşte