Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Direcţii > Direcţia Audit Public Intern
Departamentul de Audit Public Intern
 
     (1) Departamentul de audit public intern este compartimentul aflat în subordinea directă a ministrului şi desfăşoară o activitate independentă şi obiectivă, destinată îmbunătăţirii sistemelor şi activităţilor din aparatul propriu al ministerului, al unităţilor subordonate acestuia şi al instanţelor judecătoreşti.
    (2) Activitatea de audit intern nu reprezintă activitate de control, ci de îndrumare şi sprijinire a conducerilor compartimentelor pentru înlăturarea disfuncţionalităţilor.
   
    Departamentul de audit public intern are următoarele atribuţii:
    a) efectuează activităţi de audit intern asupra tuturor activităţilor desfăşurate în cadrul aparatului propriu al ministerului, în cadrul unităţilor subordonate acestuia şi în instituţiile publice din sistemul justiţiei, care nu au instituit cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii de audit intern - fără a interveni în actul de judecată şi în cariera profesională a judecătorilor - finanţate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiţiei are calitatea de ordonator principal de credite. Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea bunurilor din domeniul public şi privat al statului. Prin activităţile de audit intern se evaluează dacă sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    b) coordonează din punct de vedere tehnic, metodologic şi profesional activitatea de audit intern a compartimentelor de audit intern din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al unităţilor subordonate ministerului;
    c) verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etică de către auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit public intern, în situaţia în care sunt constituite la nivelul curţilor de apel şi la nivelul unităţilor subordonate ministerului, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauză;
    d) desfăşoară audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit intern;
    e) consiliază conducerea ministerului, a unităţilor subordonate acestuia şi a instituţiilor publice din sistemul justiţiei, respectiv tribunale şi curţi de apel, în cazul în care la nivelul acestora nu este constituit un compartiment de audit public intern, pentru buna administrare a fondurilor publice, cu scopul de a perfecţiona activităţile acestora şi de a ajuta la îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematică şi metodică, pentru îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern şi a proceselor de administrare;
    f) elaborează proiectul normelor metodologice de exercitare a activităţii de audit intern din cadrul ministerului, care se aprobă de ministrul justiţiei, avizate de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
    g) elaborează instrucţiuni de lucru în domeniul auditului intern, pentru activităţile desfăşurate de compartiment, care se aprobă de ministrul justiţiei;
    h) elaborează proiectul planului anual de audit intern şi al planului strategic, pe care le supune spre aprobare ministrului justiţiei;
    i) informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;
    j) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile de audit;
    k) elaborează raportul anual al activităţii de audit intern;
    l) raportează imediat ministrului justiţiei şi structurii de control abilitate pentru continuarea verificărilor, în cazul în care constată existenţa sau posibilitatea producerii unor iregularităţi;
    m) monitorizează implementarea de către entităţile auditate a recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern.
   
    (1) Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităţilor entităţilor subordonate, cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice, precum şi la administrarea patrimoniului public.
    (2) Serviciul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
    c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;
    e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
    f) alocarea creditelor bugetare;
    g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    h) sistemul de luare a deciziilor;
    i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
 
    j) sistemele informatice.
   
    La nivelul Departamentului de audit public intern sunt constituite următoarele evidenţe:
    a) registrul general de evidenţă a lucrărilor ministerului (Registry);
    b) condica de predare a documentelor către auditorii interni din cadrul compartimentului;
    c) condica de expediere a corespondenţei către compartimentele din minister, cabinetele ministrului şi secretarilor de stat;
    d) condica de expediere a corespondenţei către instituţiile aflate în subordonarea ministerului;
    e) registrul de evidenţă a ordinelor elaborate de compartiment;
    f) condica de prezenţă.
 

 

Tipăreşte