Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Informaţii de Interes Public > profesie consilier juridic_03.05.2010

 

ATESTAREA TITLULUI OFICIAL DE CALIFICARE
 ÎN PROFESIA DE CONSILIER JURIDIC
 
Atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obţinut în România, şi a experienţei în profesie dobândite în România de către cetăţenii români sau cetăţenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European
Acte necesare: 
 
1. cerere semnată şi datată de către solicitant. Se adresează ministrului justiţiei şi va avea următorul conţinut: numele şi prenumele solicitantului, domiciliul complet, numărul de telefon, precum şi obiectul cererii;
2. copia actului de identitate din care rezultă cetăţenia română sau cetăţenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European;
 
3. copia legalizată a diplomei de licenţă în domeniul drept, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată în România;
 
4. copia legalizată a cărţii de muncă sau adeverinţa eliberată de angajator, conform anexei nr. 1 la Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 606/C/2010, din care să rezulte că solicitantul a exercitat profesia de consilier juridic pe teritoriul României. Responsabilitatea pentru autenticitatea şi legalitatea datelor înscrise în copia cărţii de muncă sau în adeverinţă aparţine angajatorului. vezi Anexa 1 la Regulament.doc
 
 5chitanţa, în original, reprezentând taxa judiciară de timbru în valoare de 100 lei (RON), în temeiul art. 22 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Taxa judiciară de timbru se plăteşte în numerar, prin virament sau în sistem on-line, în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care solicitantul îşi are domiciliul sau reşedinţa. Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa în România, taxa judiciară de timbru se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.
Costurile operaţiunilor de transfer al sumelor datorate ca taxă judiciară de timbru sunt în sarcina solicitantului.
N.B. Chitanţa de plată a taxei trebuie să poarte în mod expres menţiunea „taxă judiciară de timbru”, indiferent dacă taxa se plăteşte la Primărie, la unităţi bancare, la CEC, la Trezoreria Statului sau la Poşta Română. Taxa poate fi plătită şi la aceste entităţi, însă numai în contul bugetului local al primăriei unde se află domiciliul sau reşedinţa solicitantului ori, după caz, Primăria sectorului 5, Bucureşti.
În cazul în care plata se efectuează în sistem on-line, documentul cu care se face dovada plăţii trebuie să poarte semnătura şi ştampila unităţii bancare.
 
Cererea şi actele doveditoare se depun la Registratura Ministerului Justiţiei din str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, în timpul programului cu publicul, luni-vineri,  între orele 9,30 - 12,00 şi 13 - 16,  sau prin poştă.
Tipăreşte