Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Posturi vacante > Anunţ organizare interviu Arhitecti > Anunt
 
ANUNŢ
- publicat: 29.03.2011 -
 
 
1.    Organizator
Ministerul Justiţiei.
 
2.    Tipul şi scopul sesiunii
Interviu pentru dobândirea calităţii de expert tehnic judiciar în specializarea „Arhitectură” de către persoanele care au calitatea de „arhitect cu drept de semnătură”, membri ai Ordinului Arhitecţilor din România, înscrise în Tabloul Naţional al Arhitecţilor din România.
 
3.    Baza legală
1. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1322/C/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, cu modificările şi completările ulterioare.
 
4.    Data
30.05.2011 – 03.06.2011.
În cazul în care există un număr mare de candidaţi se poate face programarea candidaţilor la susţinerea interviului pe o durată de mai multe zile.
 
5.    Locaţia
Bucureşti, Ministerul Justiţiei.
 
6.    Timpul
Ora 930.
 
7.    Modalitatea de verificare a cunoştinţelor
Oral.
 
8.    Perioada de înscriere
Perioada cuprinsă între data publicării anunţului şi 29 aprilie 2011, ultima zi de primire a dosarelor de înscriere.
 
9.    Locul înscrierii
Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul tribunalului în raza căruia domiciliază candidatul.
Dosarele de înscriere pot fi depuse şi la sediul Ministerului Justiţiei.
Dosarele de înscriere se pot depune personal sau pot fi transmise prin servicii poştale.
 
10.Dosarul de înscriere
Dosarul de înscriere va cuprinde:
a) cerere de înscriere, care se va redacta în limba română şi în care se vor înscrie date privind solicitantul: nume, prenume, cod numeric personal, cetăţenie, adresa de domiciliu în statul membru UE sau SEE şi, dacă există, adresa de reşedinţa, telefon, fax, e-mail, pagina de internet. În cerere se va face menţiune despre sesiunea de interviu si specializarea la care candidează;(descarcă model)
b) copia legalizată a documentului cu care se face dovada calităţii de „arhitect cu drept de semnătură”, membru al Ordinului Arhitecţilor din România. Se va depune la dosarul de înscriere copia legalizată a Certificatului de Membru emis de Ordinul Arhitecţilor din România, prin care se atestă deţinerea de către candidat a calităţii de „arhitect cu drept de semnătură”, membru al Ordinului Arhitecţilor din România, înscris în Tabloul Naţional al Arhitecţilor din România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv.
Precizare: Condiţia nu este îndeplinită de către persoanele care au calitatea de „conductor arhitect”;
c) copia actului de identitate şi, dacă este necesar, a altui act doveditor al cetăţeniei unuia dintre statele membre ale UE sau aparţinând SEE;
d) copia legalizată a atestatului de cunoaştere a limbii române de către cetăţeanul statului membru UE sau SEE, altul decât România. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
e) declaraţie pe propria răspundere că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină, în original, redactată în limba română;(descarcă model)
f) copie legalizată de pe diploma de absolvire a instituţiei de învăţământ superior. Dacă diploma a fost obţinută într-un stat membru al UE ori aparţinând SEE, altul decât România, se va depune şi dovada recunoaşterii diplomei potrivit Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
g) copia documentului prin care se face dovada, conform legislaţiei ţării emitente, că îndeplineşte condiţia privind stagiul (vechimea în activitate) de cel puţin 3 ani în specializarea în care a obţinut diploma. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
h) certificatul de cazier judiciar, în original, aflat în termenul de valabilitate. Dacă acesta este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
i) recomandare privind buna reputaţie profesională şi socială, în original, obţinută de la locul de muncă, asociaţii profesionale din domeniu sau, după caz, de la alte organizaţii sau instituţii cu care a colaborat. Dacă documentul este emis în altă limbă decât cea română, se va depune şi traducerea în limba română, legalizată, a documentului respectiv;
j) dovada plăţii taxei de înscriere la interviu, în original;
k) dovada că este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert;
l) opţional: enumerare (şi scurtă descriere) a activităţilor care pot fi desfăşurate în specializarea „Arhitectură” (maxim 3 pagini).
 
11.Taxa de înscriere
300RON. Taxa de înscriere la interviu se poate plăti la casieria Ministerului Justiţiei din Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, Sector 5 sau în contul bancar al Ministerului Justiţiei:
Beneficiar:         Ministerul Justiţiei
Cod fiscal:         4265841
Adresă:              Str. Apolodor, nr. 17
Cod IBAN:         RO42TREZ7005003XXX000090
Deschis la:         Trezoreria operativă a Municipiului Bucureşti
Reprezentând: „Taxă interviu ETJ – Arhitectura”.
 
12.Afişare rezultate dosare de înscriere
17 mai 2011.
 
13.Tematica
13.1. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare.
1. Dispoziţii generale privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară.
2. Calitatea de expert tehnic judiciar.
3. Reguli procedurale privind expertiza tehnică judiciară.
4. Organizarea activităţii de expertiză tehnică extrajudiciară.
5. Atribuţiile Biroului Central pentru Expertize Tehnice Judiciare şi ale birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice şi contabile.
6. Răspunderi şi sancţiuni pentru neefectuarea expertizei tehnice judiciare.
7. Dispoziţii tranzitorii şi finale privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară.
 
13.2. Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1322/C din 21 iunie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.
1. Dispoziţii generale privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist.       
2. Examenul pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar.
3. Interviul pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar.
4. Organizarea testării specialiştilor.
5. Dispoziţii privind experţii tehnici judiciari care au dobândit această calitate într-un stat membru al Uniunii Europene ori aparţinând Spaţiului Economic European.
6. Dispoziţii finale privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist.
 
13.3. Codul de procedură civilă
1. Amenzi judiciare şi despăgubiri.
2. Expertiza.
 
13.4. Codul de procedură penală
1. Expertizele.
2. Abateri judiciare.
 
14.Bibliografia
1. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 37/2009, Legea nr. 178/2009, Ordonanţa Guvernului nr. 13/2010, Legea nr. 208/2010).(descarcă textul)
2. Regulamentul privind atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi de specialist, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1322/C din 21 iunie 2000, cu modificările şi completările ulterioare (Ordinul ministrului justiţiei nr. 1115/C/2007, Ordinul ministrului justiţiei nr. 203/C/2010).(descarcă textul)
3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 199/C/2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare.(descarcă textul)
4. Codul de procedură civilă, cu modificările şi completările ulterioare: art. 1081 – 1085 (Amenzi judiciare şi despăgubiri), art. 130, art. 170, art. 1711, art. 201 – 214 (Expertiza).
5. Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare: art. 116 – 127 (Secţiunea X – Expertizele), art. 198 – art. 199 (Abateri judiciare).
 
15.Afişare rezultate probă de verificare
8 iunie 2011.
 
16.Informaţii suplimentare
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la personalul Biroului Local pentru Expertize Judiciare Tehnice şi Contabile din cadrul tribunalului în raza căruia domiciliază candidaţii.
 
 
Notă:
1. Candidaţii sunt rugaţi să depună actele în dosarul de înscriere în ordinea arătată mai sus.
2. Candidaţii sunt rugaţi să acorde atenţie sporită dispoziţiilor legale privind actele ce trebuie depuse la dosarul de înscriere, atât sub aspectul conţinutului care atestă îndeplinirea condiţiilor legale, cât şi al formei cerute actului (e.g.: copie legalizată).
3. Bibliografia este orientativă şi minimală, putând fi consultate şi alte acte normative sau lucrări de specialitate din domeniu. Lucrările de specialitate sau orice altă documentaţie, consultate în vederea prezentării la examinare, se vor actualiza în raport cu modificările legislative intervenite până la data publicării anunţului privind organizarea interviului.
4. Toate actele normative menţionate sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
5. Datele privind locaţia exactă a susţinerii interviului şi repartizarea candidaţilor vor fi făcute publice în timp util, în săptămâna premergătoare susţinerii interviului.
6. Documentul prin care se face dovada plăţii taxei de înscriere se depune în original. În documentele de plată trebuie înscris numărul contului în care se face plata, astfel cum este acesta indicat în anunţ.
7. Taxa de înscriere nu se restituie.
8. Dosarul de înscriere sau acte din acesta nu se restituie. Nu se eliberează copii din dosar.
Tipăreşte