Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Sistemul Judiciar în România > Hotărâre nr. 1125 din 22/09/2005 pentru modificare

Hotărâre nr. 1125 din 22/09/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
Guvernul României
 Hotărârea nr. 1125 din 22/09/2005
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005
privind Organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
 
   În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
 
   Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:
   1. La articolul 4 punctul X, poziţia 4 va avea următorul cuprins:
   "4. coordonează şi îndrumă activitatea economică, de investiţii şi administrativă a instanţelor judecătoreşti, a aparatului propriu şi a unităţilor subordonate ministerului, putând emite norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale;".
   2. La articolul 4 punctul X, după poziţia 4 se introduce o nouă poziţie, poziţia 41, cu următorul cuprins:
   "41. coordonează activităţile de implementare a proiectelor cu finanţare externă pentru toate domeniile de activitate ale ministerului şi administrează fondurile provenind din intrări de credite externe şi fonduri externe nerambursabile aferente acestor proiecte."
   3. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
   "(2) Ministrul justiţiei îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Justiţiei, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi atribuţiile specifice prevăzute în Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, în Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, şi în Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată."
   4. După alineatul (3) al articolului 6 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:
   "(31) Ministrul justiţiei controlează activitatea Ministerului Justiţiei, a tuturor unităţilor subordonate şi verifică modul de îndeplinire a atribuţiilor de către toate compartimentele din structura organizatorică a Ministerului Justiţiei şi de unităţile aflate în coordonarea Ministerului Justiţiei."
   5. După articolul 11 se introduc două articole noi, articolele 111 şi 112, cu următorul cuprins:
   "Art. 111. - (1) Pentru exercitarea atribuţiilor de verificare şi control, pe lângă ministrul justiţiei funcţionează Corpul de inspecţie al ministrului, organizat la nivel de serviciu.
   (2) Componenţa şi atribuţiile Corpului de inspecţie al ministrului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Justiţiei, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
   Art. 112. - (1) În subordinea ministrului justiţiei funcţionează 3 consilieri ai ministrului, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, trimişi în misiune permanentă în străinătate ca reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, cu funcţia de consilier diplomatic clasa I.
   (2) Dispoziţiile Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic şi consular al României, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 495/2004 privind salarizarea şi alte drepturi băneşti ale personalului din administraţia centrală a Ministerului Afacerilor Externe şi de la misiunile diplomatice, oficiile consulare şi institutele culturale româneşti din străinătate, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile şi consilierilor diplomatici trimişi ca reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei în misiune în străinătate."
   6. După articolul 12 se introduce un articol nou, articolul 121, cu următorul cuprins:
   "Art. 121. - (1) În structura Ministerului Justiţiei funcţionează Direcţia de implementare a proiectelor finanţate din împrumuturi externe, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din împrumuturi externe, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999 privind asigurarea unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate prin împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, inclusiv privind plata specialiştilor români care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţilor de management de proiect, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare.
   (2) Structura organizatorică, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale direcţiei se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
   (3) Ministrul justiţiei numeşte personalul direcţiei, în condiţiile legii, şi stabileşte competenţele directorului acesteia.
   (4) Salarizarea personalului direcţiei se realizează potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/1999, aprobată prin Legea nr. 172/2001, cu modificările ulterioare."
   7. Alineatul (1) al articolului 13 va avea următorul cuprins:
   "Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 374, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului."
   8. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
   "Art. 19. - (1) Spitalul «Prof. dr. Constantin Angelescu» funcţionează în subordinea Ministerului Justiţiei, ca unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii.
   (2) Pentru acordarea asistenţei medicale ambulatorii şi stabilirea diagnosticului, a recomandărilor terapeutice şi tratamentului ambulatoriu, funcţionează Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, unitate cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile legii.
   (3) Sursele de venituri proprii ale Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu» şi ale Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din activităţile ce se desfăşoară în afara prestărilor de servicii rezultate din contractele încheiate cu casele de asigurări de sănătate, cuantumul tarifelor acestora, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
   (4) Regulamentele de organizare şi funcţionare a Spitalului «Prof. dr. Constantin Angelescu» şi a Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei."
   9. La articolul 20, după alineatul (2) se introduc trei alineate noi, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:
   "(3) Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie este condusă de un director general, ajutat de 3 directori generali adjuncţi. Activitatea Direcţiei Generale de Protecţie şi Anticorupţie se desfăşoară sub directa coordonare a ministrului justiţiei şi este controlată de comisiile de specialitate ale Parlamentului României.
   (4) Funcţiile de director general şi director general adjunct pot fi ocupate de judecători sau procurori ori de personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, detaşat prin ordin al ministrului justiţiei.
   (5) Pe perioada detaşării persoanele prevăzute la alin. (3) îşi păstrează calitatea de judecător sau procuror ori de asimilat al acestuia."
   10. Articolul 24 va avea următorul cuprins:
   "Art. 24. - (1) În subordinea Ministerului Justiţiei funcţionează Centrul de Pregătire Sovata, unitate cu personalitate juridică. Baza materială a acestuia se utilizează şi pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 4 pct. XI poz. 3. Finanţarea centrului se face din venituri proprii, constituite din încasarea contravalorii serviciilor prestate.
   (2) Conducătorul centrului se numeşte prin ordin al ministrului justiţiei.
   (3) Numărul de posturi, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale centrului se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
   (4) Sursele de venituri proprii din activităţile pe care centrul le desfăşoară, cuantumul tarifelor acestora, precum şi modul de utilizare pe destinaţii de cheltuieli se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.
   (5) Dispoziţiile alin. (1)-(4) se aplică în mod corespunzător şi Complexului «Flamingo» din Eforie-Sud, aflat în subordinea Ministerului Justiţiei."
   11. După articolul 26 se introduce un articol nou, articolul 261, cu următorul cuprins:
   "Art. 261. - Datele de la care vor începe să funcţioneze tribunalele specializate şi localităţile în care îşi vor desfăşura activitatea se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii."
   12. Anexele nr. 1-3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre.
   13. În tot cuprinsul hotărârii, noţiunea "magistrat" se înlocuieşte cu sintagma "judecători şi procurori".
   Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
 
 
   PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
 
                                                Contrasemnează:
                                                      ───────────────
                                                             Ministrul justiţiei,
                                                        Monica Luisa Macovei
                                   Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,
                                                             Gheorghe Barbu
                                                     Ministrul finanţelor publice,
                                             Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
 
 Bucureşti, 22 septembrie 2005.
   Nr. 1.125.
 
   ANEXA  Nr. 11)
   
 
 
 
Vezi organigrama de pe site-ul Ministerului Justiţiei
 
 
   ANEXA  Nr. 2
 
   INSTITUŢIILE PUBLICE
din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat
 
   A. Curţile de apel, circumscripţiile acestora şi localităţile de reşedinţă*)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr.                               Tribunalele cuprinse        Localitatea
crt.        Curtea de apel         în circumscripţia          de reşedinţă
                                     curţii de apel
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1.   Curtea de Apel Alba Iulia     Alba                Municipiul Alba Iulia
                                    Sibiu
                                    Hunedoara
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2.   Curtea de Apel Piteşti        Argeş               Municipiul Piteşti
                                    Vâlcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3.   Curtea de Apel Bacău          Bacău               Municipiul Bacău
                                    Neamţ
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4.   Curtea de Apel Oradea         Bihor               Municipiul Oradea
                                    Satu Mare
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5.   Curtea de Apel Suceava        Suceava             Municipiul Suceava
                                    Botoşani
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6.   Curtea de Apel Braşov         Braşov              Municipiul Braşov
                                    Covasna
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7.   Curtea de Apel Bucureşti      Bucureşti           Municipiul Bucureşti
                                    Călăraşi
                                    Giurgiu
                                    Ialomiţa
                                    Ilfov
                                    Teleorman
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8.   Curtea de Apel Cluj           Cluj                Municipiul Cluj-Napoca
                                    Bistriţa-Năsăud
                                    Maramureş
                                    Sălaj
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9.   Curtea de Apel Constanţa      Constanţa           Municipiul Constanţa
                                    Tulcea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10.   Curtea de Apel Craiova        Dolj                Municipiul Craiova
                                    Gorj
                                    Mehedinţi
                                    Olt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11.   Curtea de Apel Galaţi         Galaţi              Municipiul Galaţi
                                    Brăila
                                    Vrancea
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12.   Curtea de Apel Iaşi           Iaşi                Municipiul Iaşi
                                    Vaslui
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13.   Curtea de Apel Târgu Mureş    Mureş               Municipiul Târgu Mureş
                                    Harghita
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14.   Curtea de Apel Ploieşti       Prahova             Municipiul Ploieşti
                                    Buzău
                                    Dâmboviţa
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15.   Curtea de Apel Timişoara      Timiş               Municipiul Timişoara
                                    Arad
                                    Caraş-Severin
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
B. Tribunalele şi localităţile de reşedinţă ale acestora**)
 
───────────────────────────────────────
       Judeţul                  Tribunalul                  Localitatea de reşedinţă
───────────────────────────────────────
Alba                             Alba Iulia                    Municipiul Alba Iulia
Arad                             Arad                            Municipiul Arad
Argeş                          Argeş                          Municipiul Piteşti
Bacău                         Bacău                         Municipiul Bacău
Bihor                           Bihor                           Municipiul Oradea
Bistriţa-Năsăud        Bistriţa-Năsăud        Municipiul Bistriţa
Botoşani                    Botoşani                     Municipiul Botoşani
Braşov                        Braşov                        Municipiul Braşov
Brăila                          Brăila                          Municipiul Brăila
Buzău                         Buzău                          Municipiul Buzău
Caraş-Severin          Caraş-Severin           Municipiul Reşiţa
Călăraşi                     Călăraşi                     Municipiul Călăraşi
Cluj                             Cluj                              Municipiul Cluj-Napoca
Constanţa                  Constanţa                  Municipiul Constanţa
Covasna                     Covasna                    Municipiul Sfântu Gheorghe
Dâmboviţa                  Dâmboviţa                Municipiul Târgovişte
Dolj                              Dolj                             Municipiul Craiova
Galaţi                           Galaţi                          Municipiul Galaţi
Giurgiu                        Giurgiu                        Municipiul Giurgiu
Gorj                              Gorj                             Municipiul Târgu Jiu
Harghita                      Harghita                     Municipiul Miercurea-Ciuc
Hunedoara                 Hunedoara                 Municipiul Deva
Ialomiţa                       Ialomiţa                       Municipiul Slobozia
Iaşi                               Iaşi                               Municipiul Iaşi
Ilfov                               Ilfov                              Oraşul Buftea
Maramureş                 Maramureş                Municipiul Baia Mare
Mehedinţi                    Mehedinţi                    Municipiul Drobeta-Turnu Severin
Mureş                          Mureş                          Municipiul Târgu Mureş
Neamţ                         Neamţ                         Municipiul Piatra-Neamţ
Olt                                Olt                                Municipiul Slatina
Prahova                      Prahova                      Municipiul Ploieşti
Satu Mare                   Satu Mare                  Municipiul Satu Mare
Sălaj                            Sălaj                           Municipiul Zalău
Sibiu                            Sibiu                           Municipiul Sibiu
Suceava                      Suceava                     Municipiul Suceava
Teleorman                  Teleorman                Municipiul Alexandria
Timiş                            Timiş                         Municipiul Timişoara
Tulcea                          Tulcea                       Municipiul Tulcea
Vaslui                           Vaslui                        Municipiul Vaslui
Vâlcea                          Vâlcea                       Municipiul Râmnicu Vâlcea
Vrancea                        Vrancea                    Municipiul Focşani
Bucureşti                      Bucureşti                  Municipiul Bucureşti
─────────────────────────────────────────────────────────────
 
C. Tribunalele specializate şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
           Tribunalul specializat                       Localitatea de reşedinţă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1. Tribunalul Comercial Mureş                            Municipiul Târgu Mureş
2. Tribunalul Comercial Argeş                            Municipiul Piteşti
3. Tribunalul Comercial Cluj                             Municipiul Cluj-Napoca
4. Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov            Municipiul Braşov
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
D. Judecătoriile şi localităţile de reşedinţă ale acestora***)
 
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Judeţul               Judecătoria               Localitatea de reşedinţă
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Alba               Alba Iulia                   Municipiul Alba Iulia
                   Câmpeni                      Oraşul Câmpeni
                   Aiud                         Municipiul Aiud
                   Blaj                         Municipiul Blaj
                   Sebeş                        Municipiul Sebeş
Arad               Arad                         Municipiul Arad
                   Ineu                         Oraşul Ineu
                   Lipova                       Oraşul Lipova
                   Gurahonţ                     Comuna Gurahonţ
                   Chişineu-Criş                Oraşul Chişineu-Criş
Argeş              Piteşti                      Municipiul Piteşti
                   Câmpulung                    Municipiul Câmpulung
                   Curtea de Argeş              Municipiul Curtea de Argeş
                   Costeşti                     Oraşul Costeşti
                   Topoloveni                   Oraşul Topoloveni
Bacău              Bacău                        Municipiul Bacău
                   Oneşti                       Municipiul Oneşti
                   Moineşti                     Municipiul Moineşti
                   Podu Turcului                Comuna Podu Turcului
                   Buhuşi                       Oraşul Buhuşi
Bihor              Oradea                       Municipiul Oradea
                   Beiuş                        Municipiul Beiuş
                   Marghita                     Municipiul Marghita
                   Aleşd                        Oraşul Aleşd
                   Salonta                      Municipiul Salonta
Bistriţa-Năsăud    Bistriţa                     Municipiul Bistriţa
                   Năsăud                       Oraşul Năsăud
                   Beclean                      Oraşul Beclean
Botoşani           Botoşani                     Municipiul Botoşani
                   Dorohoi                      Municipiul Dorohoi
                   Săveni                       Oraşul Săveni
                   Darabani                     Oraşul Darabani
Braşov             Braşov                       Municipiul Braşov
                   Făgăraş                      Municipiul Făgăraş
                   Rupea                        Oraşul Rupea
                   Zărneşti                     Oraşul Zărneşti
Brăila             Brăila                       Municipiul Brăila
                   Făurei                       Oraşul Făurei
                   Însurăţei                    Oraşul Însurăţei
Buzău              Buzău                        Municipiul Buzău
                   Râmnicu Sărat                Municipiul Râmnicu Sărat
                   Pătârlagele                  Oraşul Pătârlagele
                   Pogoanele                    Oraşul Pogoanele
Caraş-Severin      Reşiţa                       Municipiul Reşiţa
                   Caransebeş                   Municipiul Caransebeş
                   Oraviţa                      Oraşul Oraviţa
                   Moldova Nouă                 Oraşul Moldova Nouă
                   Bozovici                     Comuna Bozovici
                   Bocşa                        Oraşul Bocşa
Călăraşi           Călăraşi                     Municipiul Călăraşi
                   Olteniţa                     Municipiul Olteniţa
                   Lehliu-Gară                  Oraşul Lehliu-Gară
Cluj               Cluj-Napoca                  Municipiul Cluj-Napoca
                   Turda                        Municipiul Turda
                   Dej                          Municipiul Dej
                   Huedin                       Oraşul Huedin
                   Gherla                       Municipiul Gherla
Constanţa          Constanţa                    Municipiul Constanţa
                   Medgidia                     Municipiul Medgidia
                   Hârşova                      Oraşul Hârşova
                   Mangalia                     Municipiul Mangalia
                   Cernavodă                    Oraşul Cernavodă
                   Băneasa                      Oraşul Băneasa
Covasna            Sfântu Gheorghe              Municipiul Sfântu Gheorghe
                   Târgu Secuiesc               Municipiul Târgu Secuiesc
                   Întorsura Buzăului           Oraşul Întorsura Buzăului
Dâmboviţa          Târgovişte                   Municipiul Târgovişte
                   Găeşti                       Oraşul Găeşti
                   Pucioasa                     Oraşul Pucioasa
                   Răcari                       Oraşul Răcari
                   Moreni                       Municipiul Moreni
Dolj               Craiova                      Municipiul Craiova
                   Băileşti                     Municipiul Băileşti
                   Filiaşi                      Oraşul Filiaşi
                   Segarcea                     Oraşul Segarcea
                   Calafat                      Municipiul Calafat
                   Bechet                       Oraşul Bechet
Galaţi             Galaţi                       Municipiul Galaţi
                   Tecuci                       Municipiul Tecuci
                   Târgu Bujor                  Oraşul Târgu Bujor
                   Lieşti                       Comuna Lieşti
Giurgiu            Giurgiu                      Municipiul Giurgiu
                   Bolintin-Vale                Oraşul Bolintin-Vale
                   Comana                       Comuna Comana
Gorj               Târgu Jiu                    Municipiul Târgu Jiu
                   Târgu Cărbuneşti             Oraşul Târgu Cărbuneşti
                   Novaci                       Oraşul Novaci
                   Motru                        Municipiul Motru
Harghita           Miercurea-Ciuc               Municipiul Miercurea-Ciuc
                   Odorheiu Secuiesc            Municipiul Odorheiu Secuiesc
                   Topliţa                      Municipiul Topliţa
                   Gheorgheni                   Municipiul Gheorgheni
Hunedoara          Deva                         Municipiul Deva
                   Hunedoara                    Municipiul Hunedoara
                   Petroşani                    Municipiul Petroşani
                   Orăştie                      Municipiul Orăştie
                   Brad                         Municipiul Brad
                   Haţeg                        Oraşul Haţeg
Ialomiţa           Slobozia                     Municipiul Slobozia
                   Urziceni                     Municipiul Urziceni
                   Feteşti                      Municipiul Feteşti
Iaşi               Iaşi                         Municipiul Iaşi
                   Paşcani                      Municipiul Paşcani
                   Hârlău                       Oraşul Hârlău
                   Răducăneni                   Comuna Răducăneni
Ilfov              Buftea                       Oraşul Buftea
                   Cornetu                      Comuna Cornetu
Maramureş          Baia Mare                    Municipiul Baia Mare
                   Sighetu Marmaţiei            Municipiul Sighetu Marmaţiei
                   Vişeu de Sus                 Oraşul Vişeu de Sus
                   Târgu Lăpuş                  Oraşul Târgu Lăpuş
                   Dragomireşti                 Oraşul Dragomireşti
                   Şomcuta Mare                 Oraşul Şomcuta Mare
Mehedinţi          Drobeta-Turnu Severin        Municipiul Drobeta-Turnu Severin
                   Strehaia                     Oraşul Strehaia
                   Orşova                       Municipiul Orşova
                   Vânju Mare                   Oraşul Vânju Mare
                   Baia de Aramă                Oraşul Baia de Aramă
Mureş              Târgu Mureş                  Municipiul Târgu Mureş
                   Sighişoara                   Municipiul Sighişoara
                   Reghin                       Municipiul Reghin
                   Târnăveni                    Municipiul Târnăveni
                   Luduş                        Oraşul Luduş
                   Sângeorgiu de Pădure         Oraşul Sângeorgiu de Pădure
Neamţ              Piatra-Neamţ                 Municipiul Piatra-Neamţ
                   Roman                        Municipiul Roman
                   Târgu-Neamţ                  Oraşul Târgu-Neamţ
                   Bicaz                        Oraşul Bicaz
Olt                Slatina                      Municipiul Slatina
                   Caracal                      Municipiul Caracal
                   Corabia                      Oraşul Corabia
                   Balş                         Oraşul Balş
                   Scorniceşti                  Oraşul Scorniceşti
Prahova            Ploieşti                     Municipiul Ploieşti
                   Câmpina                      Municipiul Câmpina
                   Vălenii de Munte             Oraşul Vălenii de Munte
                   Mizil                        Oraşul Mizil
                   Sinaia                       Oraşul Sinaia
                   Urlaţi                       Oraşul Urlaţi
Satu Mare          Satu Mare                    Municipiul Satu Mare
                   Carei                        Municipiul Carei
                   Negreşti-Oaş                 Oraşul Negreşti-Oaş
Sălaj              Zalău                        Municipiul Zalău
                   Şimleu Silvaniei             Oraşul Şimleu Silvaniei
                   Jibou                        Oraşul Jibou
Sibiu              Sibiu                        Municipiul Sibiu
                   Mediaş                       Municipiul Mediaş
                   Agnita                       Oraşul Agnita
                   Avrig                        Oraşul Avrig
                   Sălişte                      Oraşul Sălişte
Suceava            Suceava                      Municipiul Suceava
                   Câmpulung Moldovenesc        Municipiul Câmpulung Moldovenesc
                   Rădăuţi                      Municipiul Rădăuţi
                   Fălticeni                    Municipiul Fălticeni
                   Vatra Dornei                 Municipiul Vatra Dornei
                   Gura Humorului               Oraşul Gura Humorului
Teleorman          Alexandria                   Municipiul Alexandria
                   Roşiori de Vede              Municipiul Roşiori de Vede
                   Turnu Măgurele               Municipiul Turnu Măgurele
                   Videle                       Oraşul Videle
                   Zimnicea                     Oraşul Zimnicea
Timiş              Timişoara                    Municipiul Timişoara
                   Lugoj                        Municipiul Lugoj
                   Deta                         Oraşul Deta
                   Sânnicolau Mare              Oraşul Sânnicolau Mare
                   Făget                        Oraşul Făget
                   Jimbolia                     Oraşul Jimbolia
Tulcea             Tulcea                       Municipiul Tulcea
                   Babadag                      Oraşul Babadag
                   Măcin                        Oraşul Măcin
Vaslui             Vaslui                       Municipiul Vaslui
                   Bârlad                       Municipiul Bârlad
                   Huşi                         Municipiul Huşi
                   Murgeni                      Oraşul Murgeni
Vâlcea             Râmnicu Vâlcea               Municipiul Râmnicu Vâlcea
                   Drăgăşani                    Municipiul Drăgăşani
                   Horezu                       Oraşul Horezu
                   Brezoi                       Oraşul Brezoi
                   Bălceşti                     Oraşul Bălceşti
Vrancea            Focşani                      Municipiul Focşani
                   Panciu                       Oraşul Panciu
                   Adjud                        Municipiul Adjud
Bucureşti          Judecătoria Sectorului 1     Municipiul Bucureşti
                   Judecătoria Sectorului 2     Municipiul Bucureşti
                   Judecătoria Sectorului 3     Municipiul Bucureşti
                   Judecătoria Sectorului 4     Municipiul Bucureşti
                   Judecătoria Sectorului 5     Municipiul Bucureşti
                   Judecătoria Sectorului 6     Municipiul Bucureşti
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 
   *)Ordonator secundar de credite.
   **)Ordonator terţiar de credite.
   ***)Nu sunt ordonatori de credite.
 
   NOTĂ:
   Unităţile prevăzute în prezenta anexă pot utiliza un număr maxim de 13.339 de posturi.
 
   ANEXA  Nr. 3
 
   UNITĂŢILE
subordonate Ministerului Justiţiei
   
                                                                                  Numărul maxim
                                                                                   de posturi
I. Instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la
bugetul de stat
A. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice:                                      55
a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Bucureşti
b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Cluj
c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Iaşi
d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize Criminalistice Timişoara
B. Administraţia Naţională a Penitenciarelor:                                        15.411
a) 25 de penitenciare de maximă siguranţă
b) 7 penitenciare cu regim închis
c) 1 penitenciar cu regim semideschis
d) 2 penitenciare pentru minori şi tineri
e) 3 centre de reeducare pentru minori
f) Şcoala de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor din Administraţia
   Penitenciară
g) Centrul de Formare şi Specializare a Ofiţerilor din Administraţia
   Penitenciară
h) Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii
i) Subunitatea de Acces, Pază şi Escortare Deţinuţi Transferaţi
j) 6 penitenciare-spital*)
II. Instituţii publice finanţate din venituri proprii prin sistemul asigurărilor
sociale de sănătate, alte venituri proprii şi din bugetul de stat, în condiţiile
legii
- Spitalul "Prof. dr. Constantin Angelescu"                                             219
- Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu                                 80
III. Instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat                       248**)
A. Direcţia Generală de Protecţie şi Anticorupţie
B. Institutul Naţional de Criminologie
IV. Unităţi finanţate integral din venituri proprii
A. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului
a) 42 de oficii ale registrului comerţului de pe lângă tribunale
B. Centrul de Pregătire Sovata
C. Complexul "Flamingo" din Eforie Sud
 
   UNITATE
în coordonarea Ministerului Justiţiei
 
   -Regia Autonomă "Multiproduct"
   ___________
   *)Veniturile proprii provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate.
   **)Numărul de posturi pentru fiecare dintre cele două unităţi se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, în limita numărului maxim de posturi aprobat.

Tipăreşte