Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Sistemul Judiciar în România > Ordonanta nr. 26 din 30/01/2000

Ordonanta nr. 26 din 30/01/2000 cu privire la asociatii si fundatii
Guvernul României
 
Ordonanta nr. 26 din 30/01/2000
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 39 din 31/01/2000
cu privire la asociatii si fundatii
 
    În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României emite următoarea ordonanţă:

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. -
   (2) Asociaţiile şi fundaţiile constituite potrivit prezentei ordonanţe sunt persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial.
   (3) Partidele politice, sindicatele şi cultele religioase nu intră sub incidenţa prezentei ordonanţe.
Atacat prin Decizie nr. 81 din 02/03/2004 la 06/05/2004
Completat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 2. - Prezenta ordonanţă are ca scop crearea cadrului pentru:
   a) exercitarea dreptului la liberă asociere;
   b) promovarea valorilor civice, ale democraţiei şi statului de drept;
   c) urmărirea realizării unui interes general, local sau, după caz, de grup;
   d) facilitarea accesului asociaţiilor şi fundaţiilor la resurse private şi publice;
   e) parteneriatul dintre autorităţile publice şi persoanele juridice de drept privat fără scop patrimonial;
   f) respectarea ordinii publice.
Atacat prin Decizie nr. 81 din 02/03/2004 la 06/05/2004
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 3. - Actele juridice de constituire a asociaţiilor şi fundaţiilor, încheiate în condiţiile prezentei ordonanţe, sunt guvernate de legea civilă.

   CAPITOLUL II
  Înfiinţarea asociaţiilor şi a fundaţiilor

   Secţiunea 1
  Constituirea şi înscrierea asociaţiei
   Art. 4. - Asociaţia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi în interes general, comunitar sau, după caz, în interesul lor, personal nepatrimonial.
   Art. 5. -
   (2) În temeiul dreptului constituţional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fără a constitui o persoană juridică atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.
   Art. 6. -
   (2) Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
   a) datele de identificare a asociaţilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
   b) exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus;
   c) denumirea asociaţiei;
   d) sediul asociaţiei;
   e) durata de funcţionare a asociaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
   f) patrimoniul iniţial al asociaţiei; activul patrimonial, în valoare de cel puţin dublul salariului minim brut pe economie, la data constituirii asociaţiei, este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al asociaţilor;
   g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
   h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
   i) semnăturile asociaţilor.
   (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
   a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);
   b) explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei;
   c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de asociat;
   d) drepturile şi obligaţiile asociaţilor;
   e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei;
   f) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale asociaţiei;
   g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.
   (4) La autentificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei se va prezenta dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii noii asociaţii.
Completat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 7. -
   (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
   a) actul constitutiv;
   b) statutul asociaţiei;
   c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.
Completat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 8. -
   (2) În termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
   (3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului financiar local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, pentru evidenţa fiscală, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
   Art. 9. -
   (2) Dacă neregularităţile constatate privesc dispoziţiile art. 37 alin. (2) din Constituţie, pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.
   Art. 10. -
   (2) În cazul în care neregularităţile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivată.
   (3) Încheierile prevăzute în acest articol se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.
   Art. 11. -
   (2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, parchetului pe de lângă instanţa sesizată i se vor comunica şi copii de pe actul constitutiv şi de pe statutul asociaţiei, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.
   (3) Termenul de recurs este de 5 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei care au fost prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.
   (4) Recursul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere. Dispoziţiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronunţarea şi redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.
   Art. 12. -
   (2) În relaţiile cu terţii dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.
   Art. 13. -
   (2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de asociaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama asociaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al asociaţiei.
   (3) Filiala se constituie prin hotărârea autentificată a adunării generale a asociaţiei. Personalitatea juridică se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
   (4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei şi cu actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala. Dispoziţiile art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător.
   Art. 14. - Dacă asociaţia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmează să desfăşoare activităţi pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizaţii administrative prealabile, aceste activităţi nu vor putea fi iniţiate, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, decât după obţinerea autorizaţiilor respective.

   Secţiunea a 2-a
  Constituirea şi înscrierea fundaţiei

   Art. 15. -
   (2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundaţiei.
   (3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
   Art. 16. -
   (2) Actul constitutiv al fundaţiei cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
   a) datele de identificare a fondatorului sau, după caz, a fondatorilor: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora;
   b) scopul fundaţiei;
   c) denumirea fundaţiei;
   d) sediul fundaţiei;
   e) durata de funcţionare a fundaţiei - pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului sau, după caz, pe termen nedeterminat;
   f) patrimoniul iniţial al fundaţiei;
   g) componenţa nominală a celor dintâi organe de conducere, administrare şi control ale fundaţiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
   h) persoana sau persoanele împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice;
   i) semnăturile fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor.
   (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:
   a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor de la lit. g) şi h);
   b) explicitarea scopului şi a obiectivelor fundaţiei;
   c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaţiei;
   d) atribuţiile organelor de conducere, administrare şi control ale fundaţiei;
   e) procedura de desemnare şi de modificare a componenţei organelor de conducere, administrare şi control, pe parcursul existenţei fundaţiei;
   f) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării fundaţiei, cu respectarea dispoziţiilor art. 60.
   Art. 17. -
   (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente:
   a) actul constitutiv;
   b) statutul;
   c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial.
   (3) Dispoziţiile art. 6 alin. (4), art. 7 alin. (1), art. 8-12 şi art. 14 se aplică în mod corespunzător.
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003
Completat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 18. -
   (2) Filiala este condusă de un consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin 3 membri.
   (3) Dispoziţiile art. 13 alin. (2) şi (4) se aplică în mod corespunzător.
   Art. 19. -
   (2) După înscrierea fundaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, nici fondatorii şi nici moştenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, după înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de către creditorii personali ai fondatorilor.
   (3) Dacă fundaţia dobândeşte personalitate juridică după decesul fondatorului, efectele liberalităţilor făcute de acesta în favoarea fundaţiei, anterior constituirii ei, se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundaţiile înfiinţate prin acte între vii, şi de la data morţii testatorului, pentru fundaţiile înfiinţate prin testament.

Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   CAPITOLUL III
  Organizarea şi funcţionarea asociaţiilor şi a fundaţiilor

   Secţiunea 1
  Organizarea şi funcţionarea asociaţiei

   Art. 20. - Organele asociaţiei sunt:
   a) adunarea generală;
   b) consiliul director;
   c) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.
   Art. 21. -
   (2) Competenţa adunării generale cuprinde:
   a) stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
   b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
   c) alegerea şi revocarea membrilor consiliului director;
   d) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
   e) înfiinţarea de filiale;
   f) modificarea actului constitutiv şi a statutului;
   g) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
   h) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
   (3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către consiliul director, dacă această atribuţie este prevăzută expres în statut.
   (4) Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 20 lit. b) şi c).
   (5) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut.
   Art. 22. -
   (2) Asociatul care încalcă dispoziţiile alin. (1) este răspunzător de daunele cauzate asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi putut obţine majoritatea cerută.
   Art. 23. -
   (2) Hotărârile adunării generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispoziţiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
   (3) Cererea de anulare se soluţionează în camera de consiliu de către judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul. Hotărârea instanţei este supusă numai recursului.
Atacat prin Decizie nr. 228 din 03/07/2001 la 20/09/2001

   Art. 24. -
   (2) În exercitarea competenţei sale, consiliul director:
   a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
   b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
   c) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei, dacă prin statut nu se prevede altfel;
   d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
   (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
   (4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar dacă era, pierde această calitate orice persoană care ocupă o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii publice, dacă asociaţia respectivă are ca scop sprijinirea activităţii acelei instituţii publice.
   Art. 25. - Dispoziţiile art. 22 se aplică în mod corespunzător şi membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23.
   Art. 26. - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt străine de asociaţie, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 24 alin. (2) lit. b) şi d).
   Art. 27. -
   (2) Pentru asociaţiile cu mai mult de 100 de membri înscrişi până la data întrunirii ultimei adunări generale, controlul financiar intern se exercită de către o comisie de cenzori.
   (3) În realizarea competenţei sale cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori:
   a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;
   b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă adunării generale;
   c) poate participa la şedinţele consiliului director fără drept de vot;
   d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.
   (4) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din asociaţi. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
   (5) Regulile generale de organizare şi funcţionare ale comisiei de cenzori se aprobă de adunarea generală. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Secţiunea a 2-a
  Organizarea şi funcţionarea fundaţiei

   Art. 28. - Organele fundaţiei sunt:
   a) consiliul director;
   b) cenzorul sau, după caz, comisia de cenzori.
   Art. 29. -
   (2) Consiliul director asigură realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei, exercitând următoarele atribuţii:
   a) stabilirea strategiei generale şi a programelor fundaţiei;
   b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
   c) alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor comisiei de cenzori;
   d) înfiinţarea de filiale;
   e) încheierea de acte juridice, în numele şi pe seama fundaţiei;
   f) executarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
   g) aprobarea organigramei şi a strategiei de personal ale fundaţiei;
   h) modificarea statutului fundaţiei;
   i) îndeplinirea oricăror alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.
   (3) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.
   (4) Dispoziţiile art. 22 şi 24 alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundaţiei pot fi atacate în justiţie, în condiţiile prevăzute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă.
   (5) Schimbarea scopului fundaţiei se face numai de către fondator sau de majoritatea fondatorilor în viaţă. Dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă, schimbarea scopului fundaţiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numărul membrilor consiliului director.
   (6) În toate cazurile, schimbarea scopului fundaţiei se poate face numai dacă acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori dacă acesta nu mai poate fi îndeplinit.
   (7) Prevederile art. 26 se aplică în mod corespunzător în privinţa atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e) şi i).
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 30. -
   (2) În cazul în care, pe parcursul funcţionării fundaţiei, componenţa consiliului director nu se poate modifica în condiţiile stabilite de statut, instanţa prevăzută la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanţă preşedinţială, la cererea oricărei persoane interesate, persoanele care vor intra în componenţa consiliului director.
   Art. 31. -
   (2) Dispoziţiile art. 27 se aplică în mod corespunzător.
   Art. 32. - În cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenţa nominală a celor dintâi organe ale fundaţiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora şi dacă nici unul dintre fondatori nu mai este în viaţă la data constituirii fundaţiei, dispoziţiile art. 30 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

   CAPITOLUL IV
  Modificarea actului constitutiv şi a statutului
asociaţiei sau fundaţiei

   Art. 33. -
   (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al adunării generale, în formă autentificată, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al şedinţei consiliului director, în formă autentificată, în situaţia prevăzută la art. 21 alin. (3).
   (3) Demersurile pentru autentificarea procesului-verbal şi înscrierea modificării se întreprind de consiliul director. Pentru efectuarea formalităţilor la notarul public nu este necesară prezenţa altor persoane decât aceea a membrilor consiliului director sau a unora dintre ei, desemnaţi de adunarea generală ori de consiliul director, după caz.
   (4) Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor de la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află vechiul sediu, cât şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie se află noul sediu. În acest scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată, din oficiu, judecătoriei în circumscripţia căreia asociaţia urmează să-şi aibă noul sediu.
   Art. 34. - Dispoziţiile art. 33 se aplică în mod corespunzător în cazul modificării actului constitutiv şi/sau a statutului fundaţiei.

   CAPITOLUL V
  Federaţia

   Art. 35. -
   (2) Federaţiile dobândesc personalitate juridică proprie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă pentru asociaţiile fără scop patrimonial, condiţii care li se aplică în mod corespunzător, cu excepţiile stabilite în prezentul capitol.
   (3) Cererea de înscriere se soluţionează de tribunalul în circumscripţia căruia federaţia urmează să îşi aibă sediul.
   Art. 36. -
   (2) Asociaţiile sau fundaţiile care constituie o federaţie îşi păstrează propria personalitate juridică, inclusiv propriul patrimoniu.
   Art. 37. - În cazul dizolvării federaţiilor, dacă nu se prevede altfel în statut, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.

Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   CAPITOLUL VI
  Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică

   Art. 38. -
   a) activitatea acesteia se desfăşoară în interes general sau comunitar, după caz;
   b) funcţionează de cel puţin 3 ani şi a realizat o parte din obiectivele stabilite;
   c) prezintă un raport din care să rezulte desfăşurarea unei activităţi anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului său, însoţit de bilanţurile şi bugetele de venituri şi cheltuieli pe ultimii 3 ani;
   d) valoarea activului patrimonial pe fiecare an în parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial.
   (2) Guvernul României poate, la propunerea autorităţii administrative competente, să acorde o dispensă de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) dacă:
   a) asociaţia sau fundaţia solicitantă a rezultat din fuziunea a două sau mai multe asociaţii sau fundaţii preexistente; şi,
   b) fiecare dintre asociaţiile sau fundaţiile preexistente ar fi îndeplinit cele două condiţii, dacă ar fi formulat solicitarea în mod independent.
Completat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 39. -
   (2) Conflictele de competenţă apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se soluţionează, la sesizarea oricăreia dintre părţi, de către Secretariatul General al Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrării sesizării.
   (3) În vederea soluţionării conflictului, autorităţile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să pună la dispoziţie Secretariatului General al Guvernului toate informaţiile necesare rezolvării acestuia. Ordinul secretarului general al Guvernului este definitiv.
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003
Completat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 40. -
   (2) În cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), Guvernul României decide asupra propunerii de recunoaştere. Dacă propunerea se respinge, soluţia va fi comunicată asociaţiei sau fundaţiei de autoritatea administrativă la care s-a înregistrat cererea de recunoaştere.
Completat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 41. - Recunoaşterea utilităţii publice conferă asociaţiei sau fundaţiei următoarele drepturi şi obligaţii:
   a) dreptul de a i se concesiona servicii publice fără caracter comercial, în condiţiile legii;
   b) dreptul preferenţial la resurse provenite din bugetul de stat şi din bugetele locale;
   c) dreptul de a menţiona în toate documentele pe care le întocmeşte că asociaţia sau fundaţia este recunoscută ca fiind de utilitate publică;
   d) obligaţia de a menţine cel puţin nivelul activităţii şi performanţele care au determinat recunoaşterea;
   e) obligaţia de a comunica autorităţii administrative competente orice modificări ale actului constitutiv şi ale statutului, precum şi rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale; autoritatea administrativă are obligaţia să asigure consultarea acestor documente de către orice persoană interesată;
   f) obligaţia de a publica, în extras, rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum şi în Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial.
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003
Completat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 42. -
   (2) În cazul în care asociaţia sau fundaţia nu mai îndeplineşte una sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza recunoaşterii utilităţii publice, Guvernul, la propunerea autorităţii administrative competente sau a Ministerului Justiţiei, va retrage actul de recunoaştere.
   (3) Retragerea va interveni şi în situaţia neîndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 41.
   (4) Împrejurările prevăzute la alin. (2) şi (3) pot fi sesizate autorităţii administrative competente, Ministerului Justiţiei sau Guvernului, de către orice altă asociaţie sau fundaţie ori de către orice autoritate sau instituţie publică interesată.
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 43. - În cazul dizolvării asociaţiei sau fundaţiei recunoscute ca fiind de utilitate publică, bunurile rămase în urma lichidării se vor repartiza, prin hotărâre a Guvernului, către alte asociaţii ori fundaţii cu scop similar sau către instituţii publice.
   Art. 44. - Litigiile referitoare la recunoaşterea utilităţii publice a asociaţiilor şi fundaţiilor interesate se soluţionează potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.
   Art. 45. - Dispoziţiile prezentului capitol nu se aplică federaţiilor, dacă prin lege nu se dispune altfel.

Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   CAPITOLUL VII
  Veniturile

   Art. 46. -
   a) cotizaţiile membrilor;
   b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţii legale;
   c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţii sau de federaţii;
   d) venituri realizate din activităţi economice directe;
   e) donaţii, sponsorizări sau legate;
   f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;
   g) alte venituri prevăzute de lege.
   (2) Veniturile fundaţiilor sunt cele prevăzute la alin. (1) lit. b)-g).
   Art. 47. - Asociaţiile şi fundaţiile pot înfiinţa societăţi comerciale. Dividendele obţinute de asociaţii şi fundaţii din activităţile acestor societăţi comerciale, dacă nu se reinvestesc în aceleaşi societăţi comerciale, se folosesc obligatoriu pentru realizarea scopului asociaţiei sau fundaţiei.
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 48. - Asociaţiile şi fundaţiile pot desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice.

Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   CAPITOLUL VIII
  Relaţiile cu autorităţile publice

   Art. 49. -
   a) punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în condiţiile legii;
   b) atribuirea, în funcţie de posibilităţi, a unor terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare desfăşurării activităţii lor.
   (2) Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc, la cererea persoanelor juridice îndreptăţite, liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevăzute la alin. (1).
   Art. 50. - Autorităţile publice sunt obligate să pună la dispoziţia asociaţiilor, fundaţiilor şi federaţiilor informaţiile de interes public, în condiţiile legii.
   Art. 51. -
   (2) Autorităţile publice menţionate la alin. (1) se pot consulta cu reprezentanţii asociaţiilor şi fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în sfera lor de competenţă, în vederea stabilirii unor programe sau activităţi comune.
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 52. -
   (2) Autorităţile publice prevăzute la alin. (1) sunt obligate să ţină evidenţa asociaţiilor şi fundaţiilor care li s-au adresat în acest scop.
   (3) Conflictele de competenţă apărute între autorităţile publice prevăzute la alin. (1) privind luarea în evidenţă se soluţionează, la cererea oricăreia dintre părţi, de către Secretariatul General al Guvernului în termen de 5 zile de la data sesizării. Dispoziţiile art. 39 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
   (4) În toate cazurile, Ministerul Justiţiei va comunica, spre informare, autorităţilor publice competente prevăzute la alin. (1) copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase irevocabile, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 74.
   Art. 53. - Litigiile născute în legătură cu aplicarea dispoziţiilor prezentului capitol se soluţionează în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

   CAPITOLUL IX
  Dizolvarea şi lichidarea

   Secţiunea 1
  Dizolvarea

   Art. 54. -
   a) de drept;
   b) prin hotărârea judecătoriei sau a tribunalului, după caz;
   c) prin hotărârea adunării generale.
   (2) Fundaţiile se dizolvă:
   a) de drept;
   b) prin hotărârea judecătoriei.
   Art. 55. -
   a) împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
   b) realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
   c) imposibilitatea constituirii adunării generale sau a constituirii consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit;
   d) reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
   (2) Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripţie se află sediul asociaţiei, la cererea oricărei persoane interesate.
   Art. 56. -
   a) când scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
   b) când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
   c) când asociaţia urmăreşte un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
   d) când asociaţia a devenit insolvabilă;
   e) în cazul prevăzut la art. 14.
   (2) Instanţa competentă este judecătoria în circumscripţia căreia asociaţia îşi are sediul.
Atacat prin Decizie nr. 326 din 11/09/2003 la 20/10/2003
Modificat de Ordonanta nr. 37 din 30/01/2003 Articolul 1 la 01/02/2003

   Art. 57. - Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea adunării generale. În termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul, pentru a fi înscris în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
   Art. 58. - Fundaţia se dizolvă de drept în cazurile prevăzute la art. 55 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi în situaţia imposibilităţii constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispoziţiile art. 55 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.
   Art. 59. - Dizolvarea fundaţiei prin hotărâre judecătorească se face în condiţiile art. 56, care se aplică în mod corespunzător, precum şi în cazul nerespectării dispoziţiilor art. 15 alin. (3).
   Art. 60. -
   (2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, printr-o procedură stabilită în statutul asociaţiei sau al fundaţiei.
   (3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alin. (2), precum şi în cazul în care statutul asociaţiei sau al fundaţiei nu prevede o procedură de transmitere a bunurilor ori dacă prevederea este contrară legii sau ordinii publice, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.
   (4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local.
   (5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

   Secţiunea a 2-a
  Lichidarea

   Art. 61. -
   (2) În cazul dizolvării prevăzute de art. 57, lichidatorii vor fi numiţi de către adunarea generală, sub sancţiunea lipsirii de efecte juridice a hotărârii de dizolvare.
   (3) În toate cazurile, mandatul consiliului director încetează o dată cu numirea lichidatorilor.
   (4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice. Reprezentanţii permanenţi - persoane fizice ale persoanei juridice lichidatoare - trebuie să fie lichidatori autorizaţi, în condiţiile legii.
   Art. 62. -
   (2) Lichidatorii sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei sau fundaţiei. De asemenea, ei vor ţine un registru cu toate operaţiunile lichidării în ordinea datei acestora.
   (3) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
   Art. 63. -
   (2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.
   Art. 64. -
   (2) Dacă plata creanţei nu se poate face imediat sau atunci când creanţa este contestată, lichidarea nu se va declara terminată înainte de a se garanta creditorii.
   Art. 65. - În orice caz, lichidatorii nu pot încheia operaţiunile şi nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei sau fundaţiei.
   Art. 66. - Lichidatorii răspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
   Art. 67. - Atât faţă de asociaţie sau fundaţie, cât şi faţă de asociaţi sau, după caz, fondatori, lichidatorii sunt supuşi regulilor mandatului.
   Art. 68. -
   (2) Lichidatorii sunt obligaţi să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării şi radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
   (3) Publicarea lichidării se face prin afişarea la uşa instanţei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul persoana juridică, în termen de două luni de la terminarea lichidării.
   Art. 69. - Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat şi lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele asociaţiei sau fundaţiei şi ale lichidării. Numai după aceasta lichidatorii vor fi consideraţi descărcaţi şi li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
   Art. 70. -
   (2) Toate contestaţiile se soluţionează printr-o singură hotărâre. Sentinţa pronunţată de judecătorie este executorie şi este supusă numai recursului.
   (3) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea asociaţiei sau fundaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
   Art. 71. -
   (2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în condiţiile prevăzute la art. 69, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.
   Art. 72. - Dispoziţiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea şi lichidarea asociaţiilor şi fundaţiilor se aplică, în mod corespunzător, şi în privinţa dizolvării şi lichidării federaţiilor. Instanţa competentă este tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul federaţiei supuse dizolvării şi lichidării.

   CAPITOLUL X
  Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

   Art. 73. -
   (2) Registrul naţional se ţine de Ministerul Justiţiei prin direcţia de specialitate.
   Art. 74. -
   (2) Asociaţiile şi fundaţiile recunoscute ca fiind de utilitate publică sunt obligate să comunice Ministerului Justiţiei, în extras, copii de pe rapoartele de activitate şi bilanţurile anuale, însoţite de dovada eliberată de Regia Autonomă "Monitorul Oficial" că s-a solicitat publicarea acestora şi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
   Art. 75. -
   (2) Ministerul Justiţiei este obligat să elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional şi de pe înscrisurile doveditoare.
   (3) Înscrisurile prevăzute la alin. (2) pot fi cerute şi eliberate şi prin corespondenţă.
   (4) Datele din Registrul naţional pot fi redate şi arhivate şi sub formă de înregistrări pe microfilme şi pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automată a datelor.

   CAPITOLUL XI
  Dispoziţii speciale

   Art. 76. -
   (2) În acest scop, reprezentanţii persoanelor juridice străine trebuie să ataşeze la cererea de înscriere următoarele documente, în copii autentificate şi traduceri legalizate:
   a) actul de constituire în statul a cărui naţionalitate o au persoanele juridice străine;
   b) statutul (în măsura în care există ca act de sine stătător);
   c) hotărârea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicită recunoaşterea în România;
   d) statutul viitoarei reprezentanţe în România a acelei persoane juridice, cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridică şi la persoanele care reprezintă persoana juridică străină;
   e) hotărârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoaştere în România a persoanei juridice solicitante.
   (3) Dispoziţiile art. 8-12 şi ale art. 81 se aplică în mod corespunzător.
   Art. 77. -
   (2) În cazul dizolvării şi lichidării asociaţiilor şi fundaţiilor prevăzute la alin. (1), lichidatorii au obligaţia înstrăinării terenurilor în termen de cel mult un an, numai către persoane care au capacitatea juridică de a dobândi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculează de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti prin care se constată ori se dispune dizolvarea sau, după caz, de la data hotărârii de dizolvare voluntară.
   (3) În cazul nerespectării termenului de un an pentru înstrăinarea terenurilor prevăzute la alin. (2), instanţa competentă va dispune vânzarea acestora prin licitaţie publică.
   (4) În toate cazurile, bunurile rămase după lichidare, inclusiv terenurile neînstrăinate în condiţiile alin. (2) şi (3) se atribuie cu respectarea dispoziţiilor art. 60.

   CAPITOLUL XII
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 78. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 79. - În termenul prevăzut la art. 78 Ministerul Justiţiei:
   a) va elabora şi va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociaţiilor şi fundaţiilor, Registrului federaţiilor, precum şi a Registrului naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial, care va cuprinde şi prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor juridice de drept public, al persoanelor juridice de drept privat, precum şi al persoanelor fizice;
   b) va stabili forma şi conţinutul certificatelor de înscriere prevăzute la art. 12 alin. (1) şi la art. 17 alin. (3), precum şi condiţiile de eliberare a dovezii menţionate la art. 6 alin. (4).
   Art. 80. - Dispoziţiile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice şi persoanele juridice se aplică, în mod corespunzător, şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cu excepţia acelor dispoziţii care sunt contrare reglementărilor stabilite prin prezenta ordonanţă.
   Art. 81. - În privinţa asociaţiilor şi fundaţiilor care au calitatea de persoane juridice străine sunt şi rămân aplicabile dispoziţiile art. 43 şi următoarele din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.
   Art. 82. - Cererile de autorizare a înfiinţării asociaţiilor, fundaţiilor, federaţiilor sau uniunilor de persoane, aflate în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată legal învestite la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor continua să fie soluţionate de acele instanţe.
   Art. 83. -
   (2) Uniunile, federaţiile sau grupările de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, îşi păstrează personalitatea juridică şi, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, li se va aplica regimul juridic al federaţiilor prevăzut de aceasta din urmă.
   Art. 84. -
   (2) În acelaşi termen, registrele uniunilor şi federaţiilor, aflate la grefa curţilor de apel în circumscripţiile cărora funcţionează uniunile şi federaţiile prevăzute de Legea nr. 21/1924, vor fi transmise tribunalelor în circumscripţiile cărora acestea îşi au sediul.
   (3) În vederea constituirii Registrului naţional prevăzut la art. 73, în termenul menţionat la alin. (1), instanţele judecătoreşti sunt obligate să transmită Ministerului Justiţiei copii de pe registrele asociaţiilor şi fundaţiilor, precum şi de pe registrele uniunilor şi federaţiilor, aflate la grefa acestora.
   Art. 85. - Persoanele juridice de utilitate publică - asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii de acest fel - înfiinţate prin legi, ordonanţe, decrete-lege, hotărâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intră sub incidenţa prevederilor prezentei ordonanţe, ci rămân supuse reglementărilor speciale care stau la baza înfiinţării şi funcţionării lor.
   Art. 86. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

    PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISĂRESCU
   
Contrasemnează:
───────────────
p. Ministru de stat, ministrul justiţiei,
Flavius Baias,
secretar de stat
Ministrul finanţelor,
Decebal Traian Remeş
    Bucureşti, 30 ianuarie 2000.
    Nr. 26.

Tipăreşte