Responsabilitate, Eficienţă, Integritate

NOILE CODURI

Sunteti aici: Sectiuni > Sistemul Judiciar în România > Statutul Corpului executorilor bancari, aprobat pr

Statutul Corpului executorilor bancari, aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2628/8 noiembrie 1999.
Ministerul Justitiei
Statut din 08/11/1999
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 565 din 19/11/1999
al Corpului executorilor bancari
 
   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale
 
   Art. 1. - În temeiul prevederilor art. 88 din Legea bancară nr. 58/1998, se adoptă prezentul statut pentru organizarea şi funcţionarea Corpului executorilor bancari.
    Corpul executorilor bancari se poate înfiinţa în fiecare bancă, persoană juridică constituită ca societate comercială, autorizată de Banca Naţională a României conform Legii nr. 58/1998, sau în cadrul asociaţiilor profesionale, în condiţiile convenite de băncile interesate.
   Art. 2. - Executorii bancari sunt învestiţi să îndeplinească orice activităţi legale în scopul realizării voluntare sau, când este cazul, prin executare silită a obligaţiilor stabilite prin titlurile executorii ce aparţin băncilor.
    În tot cursul executării executorii bancari au îndatorirea să îşi exercite atribuţiile şi să efectueze orice act necesar pentru îndeplinirea executării cu respectarea strictă a dispoziţiilor Codului de procedură civilă şi a celorlalte reglementări aplicabile în materie.
    Actul îndeplinit de executorul bancar, purtând ştampila şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forţa probantă prevăzută de lege.
   Art. 3. - Executorii bancari, precum şi oricare alt personal angajat în compartimentul acestora au obligaţia să păstreze secretul profesional, inclusiv secretul bancar, cu privire la actele, datele şi faptele despre care au luat cunoştinţă în cadrul activităţii lor, chiar şi după încetarea funcţiei, cu excepţia cazurilor în care legea sau părţile interesate îi eliberează de această obligaţie.
   Art. 4. - Atunci când este cazul, pe baza datelor prezentate de executorul bancar, conducerea băncii creditoare se poate adresa instanţei de executare, solicitându-i să obţină, potrivit legii, informaţiile necesare pentru efectuarea executării silite de la cei care datorează sume de bani debitorului urmărit sau care deţin alte bunuri ale acestora, supuse urmăririi, inclusiv de la bănci ori de la alte instituţii la care debitorii urmăriţi sunt titulari de conturi.
    Dispoziţiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi în cazul în care, pentru îndeplinirea efectivă a executării silite, executorul bancar consideră necesar concursul organelor de poliţie, al jandarmeriei sau al altor agenţi ai forţei publice.
   Art. 5. - Dacă, referitor la aceleaşi bunuri, se efectuează mai multe executări silite de către executorii bancari ai unor bănci creditoare diferite, întreaga executare se va reuni la executorul bancar care a început cel dintâi executarea.
    În cazul în care bunurile prevăzute la alin. 1 sunt urmărite şi pentru realizarea unei executări silite de competenţa executorului judecătoresc sau a altor organe de executare prevăzute de lege, întreaga executare se va reuni la executorul judecătoresc învestit, dacă legea nu prevede altfel.
   Art. 6. - Controlul profesional curent al activităţii executorilor bancari şi avizarea asupra legalităţii actelor întocmite de aceştia se asigură de către compartimentul juridic al băncii.
    Şeful Corpului executorilor bancari este subordonat direct şefului compartimentului juridic.
 
   CAPITOLUL II
  Organizarea activităţii executorilor bancari
 
   Art. 7. - Corpul executorilor bancari al unei bănci se înfiinţează de către organul ei de conducere care totodată hotărăşte numărul executorilor necesari, corespunzător volumului activităţii curente, repartizarea executorilor pentru activitatea din centrala băncii, din centrele zonale sau din sucursale, numeşte şeful corpului şi, în condiţiile prevederilor art. 24 din Legea nr. 58/1998 şi ale prezentului statut, stabileşte atribuţiile Corpului executorilor bancari şi relaţiile funcţionale ale acestuia cu celelalte compartimente ale băncii.
   Art. 8. - Executor bancar poate fi persoana care îndeplineşte condiţiile generale prevăzute de reglementările în vigoare pentru numirea în funcţia de executor judecătoresc, precum şi condiţiile de angajare stabilite de conducerea băncii.
   Art. 9. - În termen de 10 zile de la numirea unei persoane în funcţia de executor bancar conducerea băncii va solicita Ministerului Justiţiei înregistrarea executorului bancar în evidenţa specială întocmită la compartimentul de resort, scop în care se vor prezenta ştampila acestuia, specimenul lui de semnătură, datele privind starea sa civilă, domiciliul şi studiile efectuate.
    După confirmarea în scris a înregistrării prevăzute la alin. 1 executorul bancar poate exercita efectiv atribuţiile ca atare, în baza legitimaţiei de serviciu eliberate sub semnătura conducătorului băncii.
 
   CAPITOLUL III
  Competenţa executorilor bancari
 
   Art. 10. - Executorii bancari au următoarele atribuţii:
   a) pun în executare titlurile executorii aparţinând băncii în care îşi desfăşoară activitatea şi efectuează actele de executare necesare în toate formele de executare silită, prevăzute de Codul de procedură civilă şi de alte dispoziţii legale aplicabile în materie;
   b) notifică actele judiciare şi extrajudiciare;
   c) comunică actele de procedură;
   d) recuperează, pe cale amiabilă, creanţele băncii;
   e) aplică măsurile asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească în favoarea băncii în care îşi desfăşoară activitatea;
   f) întocmesc procesele-verbale de constatare în cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de către debitorul băncii, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă;
   g) întocmesc, potrivit legii, protestul de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi cecurilor, după caz;
   h) constată starea de insolvabilitate a debitorului urmărit;
   i) efectuează orice alte acte sau operaţiuni prevăzute de dispoziţiile legale, aplicabile executării titlurilor executorii aparţinând băncilor.
    Executorilor bancari le este strict interzis să efectueze acte de executare în temeiul unor titluri executorii aparţinând persoanelor fizice sau juridice, altele decât banca în care îşi desfăşoară activitatea.
   Art. 11. - Executorii bancari îşi desfăşoară activitatea, exercitându-şi atribuţiile prevăzute la art. 10, pe întregul teritoriu al României.
 
   CAPITOLUL IV
  Drepturile, îndatoririle şi răspunderea executorilor bancari
 
   Art. 12. - Drepturile şi îndatoririle executorilor bancari, corespunzătoare activităţii depuse în baza unui contract de muncă sau a altei convenţii, sunt cele prevăzute de reglementările legale aplicabile fiecăruia dintre raporturile juridice respective, precum şi de regulamentele interne ale băncilor.
   Art. 13. - Exercitarea funcţiei de executor bancar este incompatibilă cu:
   a) activitatea salarizată sau în baza unui contract de colaborare în afara băncii în care îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia activităţii didactice universitare;
   b) calitatea de deputat sau de senator ori de consilier în consiliile judeţene sau locale, pe durata mandatului;
   c) desfăşurarea unei activităţi comerciale;
   d) calitatea de asociat într-o societate în nume colectiv, de asociat comanditat în societăţile în comandită simplă sau pe acţiuni, de administrator al unei societăţi cu răspundere limitată sau pe acţiuni, de membru al consiliului de conducere, de director general sau de director al unei societăţi comerciale, de administrator al unei societăţi civile, precum şi cu orice activităţi care lezează demnitatea profesiei de executor bancar sau care aduc atingere bunelor moravuri.
   Art. 14. - Răspunderea civilă a executorului bancar poate fi angajată, în condiţiile legii, pentru cauzarea de prejudiciu prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.
    Asigurarea de răspundere profesională a executorului bancar se poate realiza de către şi în contul băncii în care îşi desfăşoară activitatea, dacă aceasta este expres stipulată, după caz, în regulamentul intern al băncii sau în convenţia încheiată de bancă cu executorul bancar.
   Art. 15. - Este interzis executorilor bancari să achiziţioneze, direct sau prin interpuşi, pentru ei sau pentru alţii, bunurile ce au format obiectul activităţii de executare silită sau să facă acte de executare în propria lor cauză ori în cauzele privind rudele şi afinii până la gradul al patrulea inclusiv.
   Art. 16. - Răspunderea disciplinară a executorului bancar se stabileşte în condiţiile şi în cazurile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a băncii şi de celelalte reglementări aplicabile în materie. În aceleaşi condiţii răspunderea disciplinară revine executorului bancar şi pentru următoarele abateri:
   a) încălcarea incompatibilităţilor şi interdicţiilor prevăzute de prezentul statut;
   b) întârzierea sistematică şi neglijentă în efectuarea lucrărilor;
   c) nerespectarea secretului profesional;
   d) săvârşirea unor fapte care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale.
   Art. 17. - În afara prevederilor art. 14 şi 16, în condiţiile legii, poate fi angajată, după caz, şi răspunderea materială, administrativă sau penală a executorului bancar.
   Art. 18. - În caz de suspendare sau de încetare a raportului de muncă, ştampila, legitimaţia, registrele şi lucrările executorului bancar în cauză vor fi predate şefului Corpului executorilor bancari al băncii.
    În termen de 3 zile de la suspendarea sau de la încetarea raportului de muncă al executorului bancar banca va solicita Ministerului Justiţiei radierea acestuia din evidenţa prevăzută la art. 9 alin. 1.
 
   CAPITOLUL V
  Desfăşurarea activităţii executorilor bancari
 
   Art. 19. - Executorul bancar îndeplineşte actele de executare silită şi celelalte acte care sunt de competenţa sa, în baza dispoziţiei scrise a şefului Corpului executorilor bancari şi a avizului prealabil obligatoriu al compartimentului juridic.
    Toate actele întocmite de executorul bancar se redactează în limba română.
    Persoanele interesate în efectuarea executării, care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română, au dreptul să ia cunoştinţă, printr-un interpret sau traducător, de cuprinsul oricăror acte întocmite de executorul bancar, precum şi de celelalte acte depuse la dosarul executării.
   Art. 20. - În îndeplinirea atribuţiilor lor executorii bancari întocmesc procese-verbale despre măsurile luate şi constatările făcute, dacă reglementările aplicabile în materie nu prevăd altfel.
    Unul dintre exemplarele proceselor-verbale întocmite potrivit alin. 1 se depune la dosarul executării, iar celelalte se comunică persoanelor interesate.
   Art. 21. - Actele care prezintă erori materiale sau omisiuni vădite vor fi corectate sau completate de către executorul bancar, la cererea părţilor sau din oficiu. Despre corectarea sau completarea efectuată se va face menţiune pe toate exemplarele actului, sub semnătura executorului bancar şi cu aplicarea ştampilei. În acest scop părţile vor fi înştiinţate să prezinte toate exemplarele actului care urmează să fie corectat sau completat, după caz.
   Art. 22. - Actele executorilor bancari sunt supuse, în condiţiile legii, controlului judecătoresc.
    Cei interesaţi sau vătămaţi prin actele de executare pot formula contestaţii la executare în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă, dacă prin lege nu se dispune altfel.
   Art. 23. - Corpul executorilor bancari din fiecare bancă va avea propria evidenţă şi arhivă a lucrărilor efectuate.
 
   CAPITOLUL VI
  Dispoziţii finale şi tranzitorii
 
   Art. 24. - Prezentul statut intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   Art. 25. - Dosarele de executare aflate în curs de rezolvare la data intrării în vigoare a prezentului statut pot fi preluate de către executorii bancari, pe baza solicitării scrise adresate de bancă preşedintelui instanţei de executare.

Tipăreşte